Privacy | Middin - Middin

Privacy

Privacyverklaring voor medewerkers, stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en sollicitanten.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Middin jouw persoonsgegevens beschermt, verwerkt en gebruikt. Middin is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bij verwerken kun je bijvoorbeeld denken aan: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bewerken, wijzigen, raadplegen en beschikbaar stellen. Verwerken is dus een heel ruim begrip. Onze uitgangspunten zijn dat we alleen die persoonsgegevens verwerken die nodig zijn om goede zorg te verlenen en dat we vertrouwelijk omgaan met de gegevens volgens wet- en regelgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?
Middin verwerkt persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens:
› Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd zoals: naam, (mail-) adres, geboortedatum of een herkenbare foto. Voor jou betekent dit dat deze informatie over jou gaat of naar jou te herleiden is. Dit kan dus ook jouw personeelsnummer of zakelijke telefoonnummer zijn.
› Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan aantasten. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over je gezondheid of een lidmaatschap van een vakbond. Zulke gegevens mogen alleen onder (strenge) voorwaarden worden verwerkt. Middin verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens van jou wanneer dit wettelijk bepaald is of afgesproken is via een overeenkomst. Voor sommige verwerkingen hebben wij jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Toestemming gebruiken we alleen als geen van de hiervoor genoemde redenen van toepassing is. Je mag jouw toestemming op elk gewenst moment weer intrekken.

* voor zover noodzakelijk, als er sprake is van een stagevergoeding dan wel vrijwilligersvergoeding. Het e-mailadres van vrijwilligers wordt gebruikt voor de VOG en op basis van toestemming voor de nieuwsbrief.
**Een kopie ID van deze personen wordt alleen bewaard als er sprake is van een vergoeding en de wet op de loonbelasting van toepassing is.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
We verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn gevraagd. Middin verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je bij ons solliciteert of werkzaamheden voor ons verricht of in het verleden verricht hebt. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt onder meer in de personeelsadministratie, verzuimregistratie, salarisadministratie en ICT-systemen. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:
TABEL TABEL TABEL

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?
Medewerkers van Middin en organisaties in opdracht van Middin verwerken jouw persoonsgegevens. Middin sluit een overeenkomst met medewerkers en organisaties die jouw persoonsgegevens verwerken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Middin blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen. Voor contactgegevens Middin zie hier.

Wie mogen jouw persoonsgegevens bekijken?
Medewerkers mogen die persoonsgegevens bekijken die nodig zijn voor:
› (de uitvoering van) hun taak bij of in opdracht van Middin;
› om te voldoen aan wet-en regelgeving.
Personen die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, hebben ten aanzien van de persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht en een verklaring omtrent gedrag (VOG). Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden tenzij wettelijk verplicht, noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Middin geeft jouw persoonsgegevens niet door aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer je een toestemmingsverklaring hebt getekend voor de doorgifte.

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Middin verwerkt persoonsgegevens om goede zorg te verlenen. We verwerken alleen die persoonsgegevens met de volgende doelen en gebaseerd op de volgende wettelijke gronden:
TABEL TABEL TABEL

Wat zijn jouw rechten?
Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:
› Recht op informatie via de privacyverklaringen.
› Recht van inzage.
› Recht op rectificatie.
› Recht op gegevenswissing (vergetelheid).
› Recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens.
› Recht op overdraagbaarheid van gegevens.
› Recht van bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens.
› Recht op intrekken van een eerder gegeven toestemming (onderdeel van recht op informatie).

Wil je gebruik maken van de bovenstaande rechten, dan kun je een vraag of verzoek doen aan je contactpersoon binnen Middin. Het is belangrijk dat je je hierbij kunt legitimeren, zodat we weten dat de persoonsgegevens ook daadwerkelijk van jou zijn.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
Middin neemt passende (technische) maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Het is bijvoorbeeld duidelijk wie binnen Middin toegang heeft tot welke gegevens. Deze maatregelen zijn conform (wettelijke) richtlijnen.

Hoe lang bewaren we jouwpersoonsgegevens?
Middin bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig en wettelijk toegestaan is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt. Hoelang Middin persoonsgegevens bewaart, is afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. Zie [hier] voor een overzicht van onze bewaartermijnen.

Waar kan je terecht met een vraag of een klacht?
Heb je een vraag, opmerking, klacht over privacy, of bezwaar tegen een verwerking, neem dan contact op met je contactpersoon bij Middin, de privacy officer of de functionaris gegevensbescherming via: PrivacyOfficer@Middin.nl. Ben je het niet eens met de reactie van Middin op jouw klacht? Of heeft Middin niet binnen 4 weken gereageerd op de klacht? Dan kun je een privacy-klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Middin kan deze privacyverklaring wijzigen,bijvoorbeeld bij nieuwe wet- en regelgeving. Wijzigingen plaatsen we op onze website.